Din datasikkerhed

Her har vi samlet relevante informationer om cookies og vores persondatapolitik. Kontakt os, hvis du har spørgsmål i den forbindelse.

Accept af cookies

Dette website anvender teknisk nødvendige cookies for at siden fungerer, Google analytic til analysering af brugeradfærd samt Hotjar ligeledes til registrering af brugeradfærd. Du kan til enhver tid tilbagekalde din accept ved at gå til vores persondatapolitik side her

Cookiepolitik

Ved accept af cookies på vores hjemmeside chashudelegal.dk og chashudelegal.com registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.

Ved at bruge chashudelegal.dk og chashudelegal.com giver du samtykke til, at Chas.Hude Legal ApS bruger cookies som beskrevet, medmindre du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan du tilbagetrække samtykket ved enten at blokere cookies i din webbrowser eller trække dit samtykke tilbage på vores persondatapolitik side her

Flere oplysninger om, hvordan du kan blokere og slette cookies forefindes nedenfor.

Cookies er små tekstfiler, som vi på vores hjemmeside kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet "cookies" betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts eller cookies sat ved brug af andet software. Ordet "cookies" omfatter også oplysninger om MAC-adresse og andre oplysninger om dit device. Cookies kan både blive brugt af Chas.Hude Legal ApS og af tredjeparter.

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr.

Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger hjemmesiden.
Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at vores hjemmeside ikke vil fungere 100% optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.

Du kan også fravælge cookies her.

Du kan se hvilke cookies Chas. Hude Legal ApS bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr her.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg og gemme oplysninger om din færden på hjemmesiden. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere eller slette dem ved at ændre indstillinger i din browser. Vælger du ikke at acceptere cookies, kan der være indhold på siden, som ikke virker optimalt.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornys efter hvert besøg. Hvis du vil læse mere om cookies, og om hvordan du evt. kan blokere dem, kan du få nærmere information på www.minecookies.org.

Persondatapolitik

Rådgivningssager
Når vi yder rådgivning, modtager vi forskellige dokumenter og oplysninger i elektronisk form fra vores klienter, inklusive disses ansatte. Disse dokumenter og oplysninger opbevares på en digital sag og i nogle situationer tillige på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter og oplysninger, som vi modtager fra vores klienter, og der vil under en sags behandling til tider komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter og deres rådgivere, myndigheder og domstole og kontaktpersoner hos disse, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som Chas. Hude Legal ApS selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktinformation.

Nyhedsbrevet – Tilmeldning til nyhedsbrev er ikke aktivt

Ved tilmelding til Chas. Hudes Legal ApS nyhedsbrev registrerer vi navn, mailadresse og virksomhed. Oplysningerne anvendes til at sende vores nyhedsbrev elektronisk. Enkelte medarbejdere hos Chas. Hude Legal ApS har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder vi os løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer, hvilket blandt andet bruges til at forbedre vores kommunikation. Nyhedsbrevet kan altid fravælges ved at klikke på ”Afmeld” i bunden af den mail, nyheden udsendes med.

Arrangementer

Ved tilmelding til arrangementer hos Chas. Hude Legal ApS registrerer vi i forbindelse med tilmeldingen sædvanligvis navn og mail til brug for kommunikation om arrangementet, herunder kan vi ud fra en konkret vurdering anvende oplysningerne til udarbejdelse af deltagerlister, som uddeles til deltagere og oplægsholdere ved en række af vores arrangementer.

Rekruttering

Når vi modtager ansøgninger får vi forskellige dokumenter fra ansøgeren. Disse dokumenter opbevares i vores HR system, hvor alene vores rekrutteringsansvarlige har adgang. Der vil være personoplysninger i disse dokumenter. Det kan være almindelige oplysninger, eksempelvis navn, kontaktoplysninger, reference til tidligere ansættelse, eksamensbeviser. Det kan være CPR-numre eller følsomme oplysninger, eksempelvis om helbredsforhold.

Dataansvarlig

Chas Hude Legal ApS, H.C Andersens Boulevard, 1780 København V, CVR-nr. DK35650431 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for vores almindelige rådgivning af vores klienter. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine persondata, kan du kontakte os herom på legal@chashudelegal.com

Formål og grundlag

Når vi behandler oplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller arrangementer er hjemlen herfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b eller f.

Ved rekruttering behandler vi som udgangspunkt personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da der er tale om oplysninger, som ansøgere selv har fremsendt os med henblik på at opnå ansættelse. Behandling af personlighedstests, logiske tests mv. sker tilsvarende med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, eller via samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og for følsomme oplysningers vedkommende artikel 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 12.

Når vi behandler oplysninger i forbindelse med rådgivning, så yder vi primært rådgivning til virksomheder. Det kan dog ske behandling af personoplysninger, når vi yder rådgivning. Det sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og  c, da behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt om ydelse af rådgivning, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af kontrakten, eller behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

Videregivelse mm.

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.
Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

De registreredes rettigheder

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne orientering er senest opdateret i juni 2020 og vil løbende blive opdateret efter gældende regler og praksis samt i overensstemmelse med justeringer i vores forretningsgange.